Zdravlje na dlanu

Nacionalni registar lekova za 2010. godinu

Nacionalni registar lekova za 2010. godinu sadrži podatke o lekovima za koje su izdata rešenja o registraciji ALIMS-a (dozvole za promet) i koji imaju važeća rešenja, kao i za lekove za koje su podneti zahtevi za obnovu registracije do 01.11.2009 godine, a ATC klasifikacija je u skladu sa izmenama i dopunama za 2010. godinu.